U bent hier: Home > Onbekend Talent > Project 2015 WinWin-WerkWeb > Faciliteiten en subsidies

Faciliteiten en subsidies voor werkgevers

Onbekend Talent Subsidies en faciliteiten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Door middel van faciliteiten en subsidies stimuleert de overheid werkgevers om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te bieden. De informatie hieronder dateert uit 2015 toen wij een pilot project deden, het is verouderd.

Begin 2022 is een nieuw initiatief gelanceerd (voortkomend uit de pilot in 2015) onder de naam Onbekend Talent. In het talentenprofiel van de kandidaten lees je welke subsidies en faciliteiten een kandidaat meeneemt. De begeleider van de kandidaat (tevens de ontzorger van de werkgever) kan je hier meer over vertellen. Meer over Onbekend Talent lees je hier... Onbekend Talent. En bekijk de beschikbare kandidaten op zoek naar werk dat goed bij de kandidaat past. Naar de Talenten Etalage.

1. Gratis dienstverlening voor werkgevers

Voor de Onbekend Talent kandidaten in de Talenten Etalage betaalt de toekomstige werkgever geen wervingsfee. De dienstverlening voor toekomstige werkgevers gratis.

Let op! de informatie hieronder is verouderd en zal voor een deel niet meer kloppen!

************************

2. Proefplaatsing

Wilt u iemand met een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering in dienst nemen? En kan deze werknemer moeilijk aan werk komen en weet u niet of hij geschikt is voor de functie? Dan kan deze werknemer een proefplaatsing krijgen. Hij werkt dan 2 maanden bij u met behoud van zijn uitkering. U hoeft dan geen loon te betalen. Deze periode is net zolang als de maximale proeftijd bij begin van een dienstverband. En meestal genoeg om te kijken of de werknemer geschikt is. Dit heet proefplaatsing. Na een proefplaatsing mag u geen proeftijd meer afspreken met de werknemer.

Lees meer UWV - Proefplaatsing

3. Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)

Wilt u iemand met een arbeidshandicap of ziekte aannemen? Dan kunt u gebruikmaken van de no-riskpolis. Voor werknemers met een ziekte of handicap betaalt UWV soms een Ziektewet-uitkering. De Ziektewet-uitkering dekt een groot deel van de loonkosten van de zieke werknemer. Deze regeling wordt de no-riskpolis genoemd.

Lees meer... UWV - Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis).

4. Mobiliteitsbonus bij ziekte of handicap

In sommige gevallen kunt u een korting krijgen op de premies voor werknemersverzekeringen, of een vrijstelling krijgen van deze premies. Neemt u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst? Dan kunt u misschien een mobiliteitsbonus krijgen. U heeft dan geen doelgroepverklaring van uw werknemer nodig.

Lees meer... UWV - Mobiliteitsbonus bij ziekte of handicap.

5. Vergoeding voorzieningen werkgever

Neemt of heeft u een werknemer in dienst met een ziekte of handicap? En maakt u extra kosten om zijn werk mogelijk te maken? Dan kunt u een vergoeding aanvragen voor niet-meeneembare aanpassingen op de werkplek of het bedrijf. Uw werknemer kan zelf subsidie voor meeneembare hulpmiddelen aanvragen.

Lees meer... UWV - Vergoeding voorzieningen werkgever.

6. Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

In september betaalt UWV de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten aan klanten die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Het gaat om klanten die op 1 juli van dat jaar:

  • recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV (WAO-, WIA-, Wajong- of WAZ-uitkering);
  • 35% of meer arbeidsongeschikt zijn;


Het bedrag is een compensatie voor de extra kosten die een klant met een ziekte of handicap heeft. 

Lees meer... UWV - Tegemoetkoming arbeidsongeschikten.

7. Jonggehandicaptenkorting verrekenen

De jonggehandicaptenkorting is een belastingvoordeel voor jonggehandicapte werknemers (Wajongers). Neemt u een jonggehandicapte werknemer in dienst? Dan kunt u de jonggehandicaptenkorting verrekenen met zijn loon.

Lees meer... UWV - Jonggehandicaptenkorting verrekenen.

8. Minder loon Wajonger (loondispensatie)

Voor werknemers met een Wajong-uitkering geldt een speciale regeling: loondispensatie. Kan een werknemer met een Wajong-uitkering door zijn ziekte of handicap minder aan dan uw andere werknemers? Dan mag u tijdelijk minder loon betalen aan deze werknemer.

UWV vult het loon van de Wajonger dan aan tot maximaal het bedrag dat hij ontving voordat hij bij u ging werken. De loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren. Verlenging is mogelijk, maar het is de bedoeling dat de werknemer hetzelfde gaat verdienen als andere werknemers.

Lees meer... UWV - Minder loon Wajonger (loondispensatie).

9. Externe jobcoach

De werknemer heeft een jobcoach die de werknemer goed kent en begeleid. De jobcoach heeft regelmatig overleg met de werkgever over het functioneren van de werknemer.

10. Interne jobcoach

Neemt u een werknemer met een langdurige ziekte of handicap in dienst die begeleiding nodig heeft? Dan kan een interne jobcoach misschien helpen. Een jobcoach begeleidt deze werknemer op zijn werkplek.

U zorgt ervoor dat uw werknemer een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma krijgt en begeleiding op de werkvloer. Aan het eind van een geslaagd programma kan de werknemer zijn werk zelfstandig uitvoeren. De jobcoach blijft bereikbaar wanneer er problemen zijn.

Lees meer... UWV - Interne jobcoach.

11. Brug-WW

Brug-WW is bedoeld voor werkzoekenden die in een sector gaan werken waar een personeelstekort is. Met deze regeling kunt u een werknemer laten omscholen, met behoud van zijn WW-uitkering. Brug-WW geldt ook voor werknemers die niet door eigen schuld ontslagen dreigen te worden. Met de regeling Brug-WW neemt u dus een werknemer in dienst die voor uw sector bijgeschoold is met de meest actuele kennis.

Lees meer... UWV - Brug-WW.

12. Mobiliteitsbonus voor 56-plussers

In sommige gevallen kunt u een korting krijgen op de premies voor werknemersverzekeringen, of een vrijstelling krijgen van deze premies.

Neemt u een werknemer in dienst die 56 jaar of ouder is en die tot dat moment een uitkering had? Dan kunt u misschien een mobiliteitsbonus krijgen. De voorwaarden die hiervoor gelden vindt u op Ondernemersplein.nl. U heeft ook een doelgroepverklaring nodig. In deze verklaring staat dat uw werknemer inderdaad een uitkering had op de dag vóór hij in dienst kwam. Dat kan een WW-, WAO-, WAZ-, WIA-, Wajong-, WWB-, IOAW-, IOAZ-, WIK-uitkering of een uitkering wegens betalingsonmacht zijn.

Lees meer... UWV - Mobiliteitsbonus voor 56-plussers.

13. Scholingsvoucher voor 50-plussers

De scholingsvoucher is een subsidie voor een opleiding voor een nieuwe werknemer. Wilt u een werkloze werknemer van 50 jaar of ouder in dienst nemen? En heeft hij een opleiding nodig om de functie te kunnen uitvoeren? Dan kunt u voor de kosten van deze opleiding een scholingsvoucher aanvragen. De subsidie is maximaal € 1000 (inclusief btw). Dit bedrag is bedoeld voor alle kosten die bij de opleiding horen.

Lees meer... UWV - Scholingsvoucher voor 50-plussers.

14. Premiekorting voor jongere werknemer 18-26 jaar

Soms kunt u een korting krijgen op de premies voor werknemersverzekeringen. Of u kunt een vrijstelling krijgen van deze premies. Dit heet premiekorting voor jongere werknemer. Neemt u een werknemer met een WW- of een bijstandsuitkering in dienst die tussen de 18 en 26 jaar oud is? Dan kunt u een premiekorting voor hem krijgen.

Lees meer... UWV - Premiekorting voor jongere werknemer.

15. Doelgroepregister / Banenafspraak / Quotumwet

In het doelgroepregister staan de gegevens van mensen die onder de banenafspraak vallen. Deze mensen tellen mee voor de quotumregeling. UWV beheert dit register. Onder de doelgroep van de banenafspraak vallen:

  • mensen in de Wajong die kunnen werken;
  • mensen met een WSW-indicatie;
  • mensen met een WIW-baan;
  • mensen met een ID-baan;
  • mensen die onder de Participatiewet vallen, en van wie UWV op verzoek van de gemeente vaststelt dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

Lees meer... UWV - Het doelgroepregister.

De Wet Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten (BQA) gaat gelden vanaf 1 januari 2017. Als blijkt eind 2016 dat er onvoldoende nieuwe banen zijn ontstaan voor de participatiedoelgroep, dan zullen werkgevers (bedrijfsgrootte > 25 werknemers) een boete krijgen van €5000,00 per niet ingevulde werkplek per jaar.

Lees meer... Kennisdocument Banenafspraak en quotumheffing.

Een uitstekende aanvulling hierop is dit blog van The Legal Company. Het belicht alle aspecten die voor u als werkgever relevant zijn... Voldoen aan de Participatiewet 19 juni 2015.

16. Leer-werkplaats / Werkervaringsplaats

Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is soms een leer-werkbaan (niet te verwarren met een proefplaatsing) mogelijk. De uitkeringsinstantie geeft toestemming om met behoud van uitkering een bepaalde periode (meestal maximaal een half jaar) werkervaring op te doen en aan competenties te werken.  

17. Loonkostensubsidie werkzoekenden vanuit bijstand

De loonkostensubsidie wordt door de gemeente verstrekt en geldt voor werklozen met een bijstandsuitkering. De hoogte van de subsidie, de duur en de voorwaarden verschilt per gemeente. Bij sommige gemeenten wordt een No Risk polis afgegeven zodat de werkgever gedurende de looptijd van de subsidieperiode na 2 weken ziekte de ziektekosten vergoed krijgt.

De gemeente waar de bijstand-werkzoekende woonachtig is, is bepalend. Ons advies is om eerst algemene informatie op te vragen bij de gemeente en daarna specifiek gekoppeld aan de kandidaat die je wilt aannemen.

Interessant voor anderen? Delen is welkom.
Voor werkgevers

Talent binnenhalen dat uitstekend past. In de functie én in de bedrijfscultuur.

Informatie werkgevers

LABELS | Diensten

Zoek en vind kandidaten

Gratis recruitment adviesgesprek

Voor kandidaten
Vacatures zoeken
Vacature Alerts maken
Maak een Vacature Alert aan en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
Volg WinWinWerkt voor vacatures
Volg WinWinWerkt op LinkedIn Volg WinWinWerkt op Facebook Volg WinWinWerkt op Twitter Volg WinWinWerkt op You Tube Volg WinWinWerkt op Instagram Vind ons op google maps!